Biblioteket  
Dessa sidor är skrivna av G. A. v. Platen
Löjtnant vid Kronprinsens Husar-Regemente ( www.urmakaren.se/konsturet.html  och  www.husartroppen.nu )

Jag tycker mycket om gamla tiders uttryckssätt i text.
De lyckas skapa ett speciellt djup i texten som jag saknar
i många av dagens litterära verk. Tre ord i en textrad kan
säga mer än en hel A4:a fylld med ord i en "modern" bok.

I sista stycket av förordet till boken står följande att läsa;
" Författaren anser sig dock slutligen böra erinra, att
teoretiska afhandlingar, huru vidlyftiga, tydliga och
systematiskt uppställda de än må vara,
likväl aldrig bilda en skicklig ryttare; de som hysa håg
och fallenhet för ridkonsten, måste i en trägen öfning
söka det enda säkra medlet för utbildning i det samma."

Vidare kan ni läsa följande i texterna nedan
"Böcker är döda ting och läraren är den ende, som,
närvarande med sin hjelp, kan förklara det obegripligt
förefallande."

På första raden i Kapitel 1 står;
"Ryttarens uppgift är att så ordna hästens gång, att den
motsvarar hans behov."

Vad betyder det han säger? För mig är det en stor och
inspirerande sanning. Jag skulle kunna skriva flera sidor
om vad de tretton orden handlar om, känslan i de tretton
orden får mig att göra en hissnande resa som gör mig rusig
av lycka.